Courses

B2 Online-Kurs

Ziel dieses Kurses ist, dass du am Ende des Kurses das B2-Niveau erreichst. Während des Kurses bereiten wir uns langsam auf die B2- Prüfung vor, indem wir  uns Prüfungsaufgaben, passend zum Thema, das gerade behandelt wird, vornehmen und gemeinsam durchgehen. Dabei liegt der Schwerpunkt bei den zwei Fertigkeiten Schreiben und Sprechen, die besonders anspruchsvoll sind.

Khoá học sẽ giúp các bạn đạt được trình độ B2 sau khi khoá học kết thúc. Ngoài ra trong quá trình học chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi B2 bằng việc làm các mẫu bài thi dành cho  trình độ B2 song song với các chủ đề mỗi buổi học. Trọng tâm của phần luyện thi sẽ nằm ở hai ký năng đòi hỏi thời gian và sự đầu tư, đó  là "nó"i và "viết". 

Are you ready to start learning?